Poradnik poszkodowanego

Poradnik
poszkodowanego

Pełnomocnik
Osoba działająca bezpośrednio w imieniu mocodawcy / poszkodowanego do dokonywania czynności prawnych zarówno w postępowaniu likwidacyjnym i ugodowym oraz przed sądem. Podejmuje działania zmierzające do uzyskania na rzecz poszkodowanego należnego świadczenia, ale też kompletuje niezbędną dokumentację, prowadzi negocjacje ugodowe.

Polisa
dokument w którym ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia. Polisa powinna zawierać podstawowe elementy istotne do zawarcia umowy ubezpieczenia: dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia oraz dane ubezpieczającego.

Nieszczęśliwy wypadek
zdarzenie, w wyniku którego poszkodowany/ubezpieczony stracił zdrowie lub życie jest nagłe, niezależne od woli ubezpieczonego i wywołane jest przyczyną zewnętrzną.

Szkoda osobowa
obejmująca uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć oraz utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Szkoda osobowa stanowi przesłankę do ubiegania się o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia.

Szkoda rzeczowa
Szkoda, której skutki wywołują uszczerbek w majątku poszkodowanego (uszkodzenie, zniszczenie, utracie lub zaginięcie rzeczy ruchomej bądź nieruchomości), a które to nastąpiły w następstwie zdarzenia.

Odszkodowanie
Świadczenie przysługujące za wyrządzoną szkodę osobową lub rzeczową, która powstał na skutek działania lub zaniechania podmiotu innego niż sam poszkodowany. Odszkodowanie ma na celu finansowe naprawienie wyrządzonej poszkodowanemu szkody.

Zadośćuczynienie pieniężne
sposób wyrównania szkody niemajątkowej (uszkodzenia ciała, wywołanie rozstroju zdrowia, całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia się potrzeb, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, pozbawienia wolności, śmierci osoby najbliższej, naruszenia dobra osobistego). Zazwyczaj polegający na wypłacie za doznaną krzywdę osobie poszkodowanej odpowiedniego świadczenia pieniężnego.

Przyczynienie
zachowanie poszkodowanego, pozostające w normalnym związku przyczynowym ze szkodą, za którą ponosi odpowiedzialność inna osoba. Im bardziej zachowanie poszkodowanego wpłynęło na doznaną szkodę, tym mniejsze świadczenie może zostać wypłacone – przyczynienie wyrażone jest zwykle w procentowo

Zdarzenie, które nie było z Twojej winy, a ktoś inny przyczynił się swoim działaniem lub zaniechaniem do wyrządzenia Tobie krzywdy zobowiązany jest do jej naprawienia. Od okoliczności sprawy zależy z jakich źródeł masz szanse uzyskać należne Tobie odszkodowanie.

Jeśli sprawca odmawia wypłaty odszkodowania, to możliwym działaniem jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Przed złożeniem sprawy do sądu warto złożyć merytoryczną reklamacją lub podjąć negocjacje ugodowe. Odmowa wypłaty odszkodowania nie zamyka drogi do uzyskania świadczeń odszkodowawczych.

Wysokość odszkodowania jak i zadośćuczynienia podlega ocenie przy uwzględnieniu szeregu czynników i ma na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych będących następstwem wypadku. Jednym z istotnych elementów przy wyliczaniu kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia (ale nie jedynym) jest procentowo określony uszczerbek na zdrowiu.

Jeden z argumentów, który wysuwany jest dość często przez przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych i często nie ma prawnego uzasadnienia. Wyjaśnienie okoliczności zdarzenia / wypadku nie wymaga wyczekiwania na opinię biegłego sądowego i wyrok sądowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by np. zakład ubezpieczeń ustalił okoliczności w drodze tzw. „likwidacji szkody” i wypłacił kwotę bezsporną.

Jeśli na skutek wypadku bądź zdarzeń losowych doznasz obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia możesz starać się o:

  • zwrotu kosztów poniesionych na: (leczenie, rehabilitację, opiekę, lepsze odżywianie, za utracone dochody),
  • zadośćuczynienia za krzywdę,
  • rentę, gdy wystąpi całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej,
  • rentę na zwiększone potrzeby, a tym samym wydatki,
  • rentę, gdy zmniejszą się dochody.

Jeżeli zlecisz poprowadzenie sprawy naszej kancelarii, to nie ponosisz żadnych kosztów z góry. Nasze wynagrodzenie jest prowizją od wypłacanych Tobie kwot i płacisz nam dopiero po przyznaniu odszkodowania.

Ubezpieczyciel, zgodnie z prawem, jest zobowiązany do przestrzegania pewnych ram czasowych. Jednak niedostarczenie pełnej dokumentacji może być podstawą do przeciągania wypłaty odszkodowania.

W wielu sytuacjach zdarza się, że właśnie dzieci stają się ofiarami lub przyczynili się do powstania wypadków drogowych. Na wstępie należy zaznaczyć, że osobie małoletniej (która nie przekroczyła trzynastego roku życia), ze względu na wiek, nie da się w sposób jednoznaczny przypisać winy. Wobec czego, odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych, gdy do powstania szkody przyczyniła się osoba małoletnia należy rozpatrywać jedynie na zasadzie ryzyka. Od okoliczności sprawy będzie zależało czy Twoje dziecko może otrzymać odszkodowanie i w jakiej wysokości.

Okres przedawnienia standardowo wynosi 3 lata, jednak w przypadku, kiedy szkoda miała miejsce w związku z czynem niedozwolonym , to okres roszczenia o naprawienie szkody ulega przedawnieniu po upływie lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Nie należy zwlekać i jak najszybciej trzeba ubiegać się o zaliczkę na poczet leczenia i rehabilitacji, jak również o zwrot dotychczas poniesionych kosztów

Kwota odszkodowania, zadośćuczynienia, refundacja poniesionych kosztów, ew. świadczenie rentowe – zostaną pomniejszone stosownie do stopnia przyczynienia się.